Tách vỏ hạt
Nội dung
Phân cỡ hạt thô
Nội dung
Xử lý nhiệt
Nội dung bước 3