Báo cáo Tài chính

Báo cáo tài chính gồm những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN ( TRISEDCO ).

Tên File Dung lượng Ngày đăng
Giải trình chênh lệch BCTC quý 4 so với BCTC đã kiểm toán năm 2020 ( pdf , 0 Bytes ) 26/03/2021
Giải trình chênh lệch BCTC đã kiểm toán năm 2020 so với năm 2019 ( pdf , 0 Bytes ) 26/03/2021
Báo Cáo Tài Chính Năm 2020 đã kiểm toán - Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 26/03/2021
Giải trình chênh lệch BCTC 06 tháng đầu năm 2020 ( pdf , 0 Bytes ) 13/08/2020
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 - đã soát xét - Cty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 13/08/2020
Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2019 - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 19/03/2020
Giải Trình Chênh Lệch BCTC KT năm 2019 và 2018 ( pdf , 0 Bytes ) 19/03/2020
Giải trình chênh lệch BCTC Quý IV/2019 và BCTC KT 2019 ( pdf , 0 Bytes ) 19/03/2020
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 - đã soát xét - Cty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 13/08/2019
Giải trình chênh lệch BCTC lũy kế Quý IV/2018 và BCTC năm 2018 đã kiểm toán - TRISEDCO ( pdf , 0 Bytes ) 18/03/2019
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Công ty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 18/03/2019
Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét - Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ( pdf , 0 Bytes ) 15/08/2018